Jak zostać czytelnikiem

  • Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty dostępu czytelnika.
  • Punkt wydawania kart znajduje się w Informatorium (budynek I, wejście A, I p.).
  • Karta dostępu wydawana jest na podstawie ważnego dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), po podpisaniu zobowiązania
    o przestrzeganiu regulaminu Biblioteki.
  • Czytelnicy niepełnoletni są zapisywani przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, na podstawie własnego dokumentu i dokumentu tożsamości dziecka.
  • Koszt rejestracji i przygotowania Karty (5 zł)  ponosi Czytelnik, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osób bezrobotnych oraz dzieci i młodzieży do lat 18, którzy otrzymują kartę bezpłatnie.
  • Karty nie wolno przekazywać innej osobie. W razie utraty karty (zagubienie, kradzież) prosimy o powiadomienie Książnicy Pomorskiej (w ciągu 48 godzin), telefon 914819200, 914819201. Ponowne wydanie karty kosztuje 5 zł.
  • Karta jest ważna rok od daty wydania. Po tym terminie czytelnik jest zobowiązany do aktualizacji danych w centralnej bazie danych.
  • Karta upoważnia czytelnika do korzystania ze wszystkich agend Książnicy Pomorskiej. Na wezwanie bibliotekarza posiadacz karty jest zobowiązany do okazania osobistego dowodu tożsamości.