Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Panel Kongresu Kultury - Książka w opałach? Czytelnicy i czytelnictwo wobec wyzwań współczesności
Data: 15 listopada 2013, godz. 16:00-18:30
Miejsce: Sala pod Piramidą

Panel poświę­cony zagad­nie­niom zwią­za­nym z wkro­cze­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych w pro­cesy wyda­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, prze­cho­wy­wa­nia ksią­żek i cza­so­pism oraz budo­wa­nia w nowy spo­sób rela­cji: autor – wydawca – księ­garz – biblio­te­karz – użyt­kow­nik. Dla­czego współ­cze­sne tech­no­lo­gie, uła­twia­jące dostęp do ksią­żek i cza­so­pism z każ­dego miej­sca i w dowol­nym cza­sie, rodzą nowe problemy?

Ponadto dys­ku­to­wana będzie kwe­stia prze­cho­wy­wa­nia, bez­pie­czeń­stwa i udo­stęp­nia­nia zbio­rów elek­tro­nicz­nych, digi­ta­li­za­cji zbio­rów biblio­tecz­nych, otwar­tego dostępu do zbio­rów zabyt­ko­wych, prak­tycz­nych spo­so­bów dotar­cia do ksią­żek i cza­so­pism oraz ochrony dzie­dzic­twa piśmien­ni­czego. Pod­czas panelu zapre­zen­to­wane zostaną także przy­kłady pol­skich biblio­tek cyfro­wych, w tym Zachod­nio­po­mor­skiej Biblio­teki Cyfro­wej „Pomerania”.

Pod­czas panelu odbę­dzie się rów­nież uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie 1. edy­cji Kon­kursu Lite­rac­kiego imie­nia Hen­ryka Berezy „Czy­tane w maszynopisie”.

Zagadnienia:

  • Książka przy­szło­ści: w kie­szeni, w tele­fo­nie, w table­cie, w chmu­rze. Jaka jest współ­cze­sna książka (cza­so­pi­smo)? Jakie są jej funk­cje? Sta­nowi głów­nie źró­dło infor­ma­cji? Czy może inte­rak­tyw­nej przy­jem­no­ści? Współ­cze­sne tech­no­lo­gie – uła­twie­nia, zagro­że­nia. Czy książka, w któ­rej można robić notatki, doda­wać komen­ta­rze, zmie­niać zakoń­cze­nie, to jesz­cze książka? Do czy­ta­nia, do słu­cha­nia, do oglą­da­nia, do pisania?
  • Czy­tel­nik jutra. Wir­tu­alna książka i wir­tu­alny czy­tel­nik, czyli dla kogo prze­zna­czona jest książka elek­tro­niczna? Dostęp do e-czasopism. Czy­tel­nik zbio­rów tra­dy­cyj­nych – co czy­tać, jak czy­tać, na czym czytać ?
  • Cyfry­za­cja zbio­rów. Pre­zen­ta­cja moż­li­wo­ści zacho­wa­nia tra­dy­cyj­nych doku­men­tów: jak za pomocą nowo­cze­snych tech­nik utrwa­lić prze­szłość na nośniku cyfrowym.

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Kon­rad Woj­tyła – dzien­ni­karz, lite­ra­tu­ro­znawca, poeta
Pane­li­ści:

Jaro­sław Lip­szyc – pre­zes Fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska
Łukasz Gołę­biew­ski — pol­ski poeta, pro­zaik, dzien­ni­karz, kry­tyk i wydawca. Jest pre­ze­sem zarządu spółki Biblio­teka Ana­liz Sp. z o.o.
Maciej Choj­nacki – Digi­tal Cen­ter
Szy­mon Jeż – Wydaw­nic­two Walkowska

Data i miejsce:

Miej­sce: Książ­nica Pomor­ska
Data: 15 listo­pada 2013 r., godz. 16:00 – 18:30

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg