Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Panel Kongresu Kultury - Prowincja w literaturze czy literatura prowincji
Data: 16 listopada 2013, godz. 10:30-13:00
Miejsce: Sala pod Pira­midą
Panel poświę­cony zagad­nie­niom doty­czą­cym lite­ra­tury i wielu innym aspek­tom „pro­win­cjo­na­li­zmu”. Dys­ku­to­wać będą głów­nie zwią­zani z Pomo­rzem Zachod­nim twórcy.

Zagadnienia:

  • Czym jest pro­win­cjo­na­lizm w lite­ra­tu­rze? War­to­ścią, która wyra­sta z oglądu świata z dala od cen­trum, z róż­no­rod­no­ści szcze­gółu uka­za­nego z tej per­spek­tywy czy raczej mini­ma­li­zmem arty­stycz­nym, wyra­zem twór­czej bezradności?
  • Czy pisa­nie dziś, po latach „lite­ra­tury małych ojczyzn”, o regio­nie, mie­ście, sta­wia­nie na „tutej­szość” lite­rac­kiego prze­kazu styg­ma­ty­zuje pisa­rza, grozi mu zaszu­flad­ko­wa­niem, czy prze­ciw­nie – stwa­rza mu szansę na zaist­nie­nie w ogól­nym obiegu?
  • Czy współ­cze­sny regio­na­lizm nie stał się schro­nie­niem dla grafomanii?
  • Jak w tym kon­tek­ście sytu­uje się dziś lite­ra­tura Pomo­rza Zachodniego?
  • Czy można w ogóle mówić o takim zja­wi­sku? A jeśli tak, to czy… należy?
  • Czy okre­śle­nie „pisarz szcze­ciń­ski” (kosza­liń­ski, koło­brze­ski) to cenny wyróż­nik czy depre­cjo­nu­jąca „łatka”?
  • Jak wobec tych zagad­nień powinno wyglą­dać życie lite­rac­kie w regionie?
  • Jaka jest rola miej­sco­wych sto­wa­rzy­szeń twórczych?
  • I z dru­giej strony: czy region, mia­sto mają wobec pisa­rza obo­wiązki, czy powinny mieć wobec niego jakieś oczekiwania?

Uczestnicy:

Mode­ra­tor: Artur Daniel Liskowacki

Pane­li­ści:

Inga Iwa­siów - pro­fe­sor lite­ra­tury współ­cze­snej, lite­ra­tu­ro­znawca, pisarka,
Krzysz­tof Nie­wrzęda — pro­zaik i poeta,
Elż­bieta Che­re­ziń­ska — pisarka i teatro­log,
Prze­my­sław Cza­pliń­ski — pro­fe­sor lite­ra­tury współ­cze­snej, jeden z czo­ło­wych kry­ty­ków lite­rac­kich w kraju

Data i miejsce:

Miej­sce: Książ­nica Pomor­ska, Sala Pod Pira­midą
Data: 16 listo­pada 2013 r., godz. 10.30–13.00

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg