Opracowanie kwerend

Książnica wykonuje odpłatnie kwerendy na zlecenie osób fizycznych i prawnych. Opłata za wykonanie kwerendy zależna jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie.